Polityka prywatności

Niniejsza strona stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Loconi Intermodal Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Łużyckiej 8A, 81-537 Gdynia (Administrator), jak również określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego („Serwis”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Loconi Intermodal S.A. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Loconi Intermodal S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

4. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

6. Administratorem danych osobowych jest spółka LOCONI INTERMODAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387523. NIP:958-165-05-13. REGON:221235901, nr rej. BDO 000030363 („Administrator”).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować listownie (Loconi Intermodal S.A., ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: odo@loconi.pl.

8. Cel i podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych:

a) kontakt i korespondencja za pośrednictwem formularzy kontaktowych, chatu online, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w innej formie, w tym składanie ofert, odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań,

b) dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń,

c) cele analityczne i statystyczne, 

tj. uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) zbieranie i przechowywanie plików cookies, otrzymywanie newsletterainformacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, tj. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f) wykonanie przez Administratora prawnych obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. firmom hostingowym, operatorom rozwiązań typu chat online oraz podmiotom, takim jak Facebook, Microsoft, Google, Twitter.

10. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, Twitter, które mają siedziby w państwie trzecim, tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

11. Informujemy, że przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej następuje na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA./

12. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) lub przez okres przedawnienia przewidziany w przepisach prawa.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi i korzystania z Serwisu.

14.  Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

15. Informujemy, że każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania danych osobowych.

16. W przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17.  W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;

b) kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować; podczas korzystania z zasobów strony www.loconi.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”

 

III. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
Loconi Intermodal S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 

IV. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

1. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

V. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach: home.pl

2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

a)    zasoby określone identyfikatorem URL
(adresy żądanych zasobów – stron, plików),

b)    czas nadejścia zapytania,

c)     czas wysłania odpowiedzi,

d)    nazwę stacji klienta – identyfikacja
realizowana przez protokół HTTP,

e)    informacje o błędach jakie nastąpiły
przy realizacji transakcji HTTP,

f)      adres URL strony poprzednio odwiedzanej
przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,

g)    informacje o przeglądarce użytkownika,

h)    informacje o adresie IP,

i)      informacje diagnostyczne związane z
procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

j)      informacje związane z obsługą poczty
elektronicznej kierowanej do Administratora oraz wysyłanej przez Administratora.

VI. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

VII. Logi Administratora 

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

VIII. Istotne techniki marketingowe

1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

IX. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

X.  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o  Edge

o  Chrome

o  Safari

o  Firefox

o  Opera

Urządzenia mobilne:

o  Android

o  Safari (iOS)

o  Windows Phone

XI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Loconi Intermodal S.A. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Loconi Intermodal S.A.