Akcjonariat

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 27 maja 2011 r. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2020 r., o godzinie 12:00, w Warszawie w siedzibie kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Loconi Intermodal S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Loconi Intermodal S.A. z działalności spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Loconi Intermodal S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Loconi Intermodal S.A. z w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. Ekonomiczno – Finansowych Loconi Intermodal S.A. w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Loconi Intermodal S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki w wykonaniu obowiązku ustawowego dematerializacji akcji oraz wyrażenia zgody na zawarcie z nim umowy.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana § 27 ust. 2 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
„2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu kilkuosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.”
Proponowana treść:
„2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.”